Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe -ogłoszenie BIP-2019-żywność oferta 01.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01.2019

 

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie

ul. Żarnowiecka 22

84-107 Starzyno

tel. 58 673-87-76

Strona internetowa: www.szkolastarzyno.eu

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych z grupy kodów - kod CPV 15300000-1, CPV 15110000-2, CPV 15130000-8, CPV 15400000-2, CPV 15500000-3, CPV 15800000-6, CPV 15330000-0, CPV 15112100-7, CPV 15331170-9, CPV 15220000-6, CPV 15810000-9 do Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie.

2. Artykuły żywnościowe wraz z ilością zostały szczegółowo wymienione i opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie artykułów żywnościowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki).

 

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Część 1 - dostawa owoców i warzyw (kod CPV 15300000-1) - załącznik nr 1a

Część 2 - dostawa mięso- produkty mięsne (kod CPV 15110000-2, kod CPV 15130000-8) - załącznik nr 1b

Część 3 - dostawa pozostałych produktów: oleje (kod CPV 15400000-2), produkty mleczarskie (kod CPV 15500000-3), różne produkty spożywcze (kod CPV 15800000-6), przetworzone owoce i warzywa (kod CPV 15330000-0) - załącznik nr 1c

Część 4 - dostawa drobiu (kod CPV 15112100-7) - załącznik nr 1d

Część 5 - dostawa mrożonek: warzyw i owoców (kod CPV 15331170-9) - załącznik nr 1e

Część 6 - dostawa pieczywa (kod CPV 15810000-9) - załącznik nr 1f

Część 7 - dostawa ryb (kod CPV 15220000-6) - załącznik nr 1g

III. TERMIN I WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego będą dokonywane sukcesywnie po telefonicznym złożeniu zapotrzebowania przez Intendenta w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Zamówione artykuły żywnościowe będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie uzgodnionym z intendentem.

3. Dostarczane artykuły żywnościowe dla Zamawiającego nie powinny posiadać wad. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek nieprawidłowości, np. jakość, termin przydatności lub gdy zamówienie częściowe nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym samym dniu artykułów wolnych od wad lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przy wskazanej dostawie dokumentów potwierdzających jakość produktów.

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dokonany zakup.

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeżeli wzrost cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Wykonawca określi jedną cenę uwzględniając ewentualne obniżki i upusty. Do podanej ceny powinien być podany obowiązujący podatek VAT.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty napisanej czytelnie w języku polskim i podpisanej przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy - Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego /wzór umowy określony w Załączniku nr 4 musi być parafowany na każdej stronie przez składającego ofertę/.

 

 

 

2. Oferty należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie - Nazwa i adres Wykonawcy oraz umieścić napis :

 

„Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie - Część nr .......................

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERTY 03.12.2019 r. godz. 10.00”.

3.Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.Oferta powinna zawierać:

1) wypełnione i podpisane przez wykonawcę zestawienie cenowe dostaw wybranych artykułów żywnościowych- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3) podpisane oświadczenie stanowiące - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) parafowany wzór umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

5. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania.

6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie, ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno

do dnia 03.12.2019 r. do godz. 10.00

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2019 r. o godz. 10.10.

4. Otwarcie ofert odbywa się w obecności składających ofertę lub ich przedstawicieli, jeśli będą uczestniczyć w otwarciu ofert.

5. W przypadku nieobecności składających ofertę lub ich przedstawicieli podczas otwarcia ofert - otwarcie ofert odbywa się pod ich nieobecność.

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: najniższa cena oraz czas dostawy.

Przez pojęcie „czas dostawy” rozumie się realizację dostaw na bieżąco w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym od złożenia zamówienia, lub w innym dniu uzgodnionym z Intendentem - w godzinach od 8.00 do 14.00

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internatowej znajdującej się pod adresem: www.szkolastarzyno.eu - BIP.

2. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Intendenta.

 

 

IX. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

4. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysie przynajmniej jednej pozycji, oferta podlega odrzuceniu.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie osobiście lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Krystyna Idzikowska, tel. 58 673-87-76 w godz. 08.00 - 12.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 - Zestawienie cenowe dostaw artykułów żywnościowych.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy - każda strona musi być parafowana przez składającego ofertę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Zestawienie cenowe dostawy owoców i warzyw CPV 15300000-1- Część 1 - załącznik nr 1a

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Buraki

80 kg

 

 

2

Cytryny

20 kg

 

 

3

Cebula

90 kg

 

 

4

Marchew

200 kg

 

 

5

Ogórek kwaszony 3kg

45 szt.

 

 

6

Ogórek świeży

60 kg

 

 

7

Kalafior

50 szt.

 

 

8

Koper - pęczek

100 szt.

 

 

9

Kapusta wczesna

60 szt.

 

 

10

Kapusta biała

180 kg

 

 

11

Kapusta pekińska

120 kg

 

 

12

Kapusta czerwona

20 kg

 

 

13

Kapusta kiszona 4,5 kg

50 szt.

 

 

14

Por luz

50 kg

 

 

15

Papryka czerwona

15 kg

 

 

16

Pietruszka korzeń

40 kg

 

 

17

Pomidory

15 kg

 

 

18

Ziemniaki

3000 kg

 

 

19

Seler korzeń

100 kg

 

 

20

Sałata zwykła

50 szt.

 

 

21

Banan

150 kg

 

 

22

Gruszka

150 kg

 

 

23

Jabłko

150 kg

 

 

24

Nektarynka - koszyk 1kg szt.

90 szt./kg

 

 

25

Mandarynka

60 kg

 

 

26

Śliwka

20 kg

 

 

27

Pieczarka

40 kg

 

 

28

Brukiew

5 kg

 

 

29

Pietruszka nać - pęczek

120 szt.

 

 

-------

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z Intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy: mięso - produkty mięsne CPV 15110000-2, CPV 15130000-8 - Część 2- załącznik nr 1b

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Kości wieprzowe

30 kg

 

 

2

Łopatka wieprzowa b/k

150 kg

 

 

3

Schab z kością

180 kg

 

 

4

Słonina

30 kg

 

 

5

Boczek świeży na roladę b/k

70 kg

 

 

6

Karkówka b/k

70 kg

 

 

7

Boczek wędzony

25 kg

 

 

8

Żeberka wieprzowe paski

80 kg

 

 

9

Wieprzowina gulaszowa

40 kg

 

 

10

Kiełbasa biała surowa - 78 % mięsa

10 kg

 

 

11

Kiełbasa dworska podwawelska - 80 % mięsa

10 kg

 

 

12

Kiełbasa śląska - 78% mięsa

30 kg

 

 

13

Wątroba wieprzowa

30 kg

 

 

 

14

Szynka „myszka”

 

70 kg

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

Zestawienie cenowe dostawy pozostałych produktów: oleje CPV 15400000-2, produkty mleczarskie CPV 15500000-3, różne produkty spożywcze CPV-15800000-6, przetworzone owoce i warzywa CPV 15330000-0 - Część 3- załącznik nr 1c

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Ananas w syropie - puszka 570 g

40 szt.

 

 

2

Bazylia 10 g - Kamis lub Prymat

60 szt.

 

 

3

Cukier kryształ 1 kg

130 kg

 

 

4

Cukier waniliowy 32 g

120 szt.

 

 

5

Fasola Jaś 5 kg

12 szt.

 

 

6

Groch cały 5 kg

15 szt.

 

 

7

Groch łuskany 400 g

28 kg

 

 

8

Jaja wielkość L - paleta po 30 sztuk

120 szt. /palet/

 

 

9

Jogurt naturalny 400 g

200 szt.

 

 

10

Serek Danone 140 g

400 szt.

 

 

11

Kasza gryczana 5 kg

20 szt.

 

 

12

Kasza pęczak KROSS 500 g

50 szt.

 

 

13

Kasza wiejska 1 kg

15 szt.

 

 

14

Kasza jęczmienna 1 kg

5 szt.

 

 

15

Kasza manna 1 kg

20 szt.

 

 

16

Przecier pomidorowy Włocławek 970 g

80 szt.

 

 

17

Kwasek cytrynowy 20 g

100 szt.

 

 

18

Kukurydza konserwowa puszka

50 szt.

 

 

19

Makaron nitki 250 g

200 szt.

 

 

20

Makaron kolanka 5 kg

10 szt.

 

 

21

Mąka tortowa pszenna 1 kg

125 szt.

 

 

22

Majonez Winiary 700 g

50 szt.

 

 

23

Majeranek 80 g

80 szt.

 

 

24

Masło 200 g - 80% tłuszczu

45 szt.

 

 

25

Mleko UHT 3,2% Mlekowita 1 l

60 l

 

 

26

Musztarda 200 g Sarepska

60 szt.

 

 

27

Miód pszczeli 1 l szt.

2 szt.

 

 

28

Ocet kulinarny 0,5 l butelka szklana

20 szt.

 

 

29

Olej 5 l

40 szt.

 

 

 

30

Papryka słodka 20 g - Kamis lub Prymat

60 szt.

 

 

31

Pieprz czarny mielony 20 g - Kamis lub Prymat

220 szt.

 

 

32

Ryż biały długoziarnisty 5 kg

30 szt.

 

 

33

Sól 1 kg sodowo - potasowa o obniżonej zawartości sodu

40 kg

 

 

34

Śmietana 18% 0,5 l kartonik

110 szt.

 

 

35

Śmietana 12% 400 g

100 szt.

 

 

36

Rodzynki 2 kg szt.

12 szt.

 

 

37

Ziele angielskie Kamis lub Prymat 20 g

100 szt.

 

 

38

Żur 0,5 l w butelce szklanej

50 szt.

 

 

39

Liść laurowy Kamis lub Prymat 7 g

120 szt.

 

 

40

Groszek konserwowy 400 g

40 szt.

 

 

41

Ogórki konserwowe 4 kg szt.

5 szt.

 

 

42

Fasola czerwona 400 g puszka szt.

37 szt.

 

 

43

Ser żółty kg

 

10 kg

 

 

44

Proszek do pieczenia 36 g

100 szt.

 

 

45

Sól kamienna 1 kg

50 szt.

 

 

46

Maślanka naturalna 1 l

 

80 l

 

 

47

Cynamon 15 g Kamis lub Prymat

25 szt.

 

 

48

Oregano 15 g Kamis lub Prymat

30 szt.

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy: drób -CPV 15112100-7- Część 4 - załącznik nr 1 d

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Pierś z kurczaka

120 kg

 

 

2

Ćwiartka z kurczaka

200 kg

 

 

3

Udka z kurczaka

55 kg

 

 

4

Skrzydła z gęsi

20 kg

 

 

5

Kurczak cały

50 kg

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

----------------

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy mrożonek: warzyw i owoców CPV 15331170-9 - Część 5- załącznik nr 1e

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Fasolka szparagowa lub zielona 2,5 kg

10 szt.

 

 

2

Kalafior luz lub opakowanie 2,5 kg

10 szt.

 

 

3

Brokuły luz lub opakowanie 2,5 kg

10 szt.

 

 

4

Brukselka luz lub opakowanie 2,5 kg

10 szt.

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy pieczywa CPV 15810000-9 - Część 6 - załącznik nr 1f

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Chleb wieloziarnisty krojony

200 szt.

 

 

2

Bułka tarta 1 kg

110 szt.

 

 

3

Drożdżówka z kruszonką/serem

375 szt.

 

 

4

Bułka pszenna

1500 szt.

 

 

5

Bułka wieloziarnista

500 szt.

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy ryb mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb CPV 15220000-6- Część 7- załącznik nr 1g

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Dorsz filet atlantycki

105 kg

 

 

2

Śledź filet 4 kg solony

5 szt.

 

 

3

Śledź filet 3 kg marynowany

5 szt.

 

 

4

Paluszki rybne z fileta luz. kg

13 kg

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… …….……………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

OFERTA

Nawiązująca do zaproszenia zapytania ofertowego

 

Oferujemy przyjęcie do wykonywania przedmiotu zamówienia obejmującego:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

z wszystkimi opłatami do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie w

 

cenie: brutto.............................................................. zł.

 

słownie.....................................................................................................................

 

w tym:

Część 1-....................................................................zł brutto

Część 2-....................................................................zł brutto

Część 3-....................................................................zł brutto

Część 4-....................................................................zł brutto

Część 5-....................................................................zł brutto

Część 6-....................................................................zł brutto

Część 7-....................................................................zł brutto

 

1. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia zamówienia.

4. Dokonamy dostawy towarów artykułów w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie uzgodnionym z intendentem.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

6. Oświadczamy, że projekt umowy (załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Zawiadomię/zawiadomimy Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem. Jeżeli dostawy objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką podatku VAT, wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione stosowanie do obowiązującego prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom.

8. Warunki płatności znajdują się w projekcie umowy i potwierdzają, że:

- termin płatności- po każdorazowej dostawie w terminie 21 dni od dostarczenia faktury.

 

 

 

 

 

…………………, dnia ……………… ……………………………………

czytelny podpis (imię i nazwisko)

lub podpis wraz z pieczątką

wykonawcy lub osoby właściwie

do tego upoważnionej

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

 

Przystępując do Zapytania ofertowego na zadanie -

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Wykonawcy:………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

(nazwa podmiotu, adres, NIP)

 

z Zamawiającym: Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie, ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Miejsce, data: ………………………………………………………………

 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę:

………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

Umowa nr......................

 

Zawarta w dniu .............................. roku w Starzynie, pomiędzy Szkołą Podstawową im. Władysława Konefki w Starzynie z siedzibą w : 84-107 Starzyno ul. Żarnowiecka 22, będącą jednostką budżetową Gminy Puck z siedzibą w : 84 - 100 Puck, ul. 10 Lutego 29, NIP 5871588654, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

mgr Artura Surmaj - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie a

Panią/Panem..........................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

W wyniku dokonania wyboru przez Zamawiającego w drodze zapytania ofertowego ofert firmy jako najkorzystniejszej zawiera się umowę o następującej treści:

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z warunkami zamówienia do: dostawy artykułów spożywczych łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar - artykuły żywnościowe - część........................................... wg cen Wykonawcy zawartych w załącznikach cenowych, które stanowią załącznik do oferty.

 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb zgodnie ze składanymi zamówieniami zwanymi dalej zamówieniami częściowymi.

 

4. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym w dniu poprzedzającym dostawę lub w innym terminie uzgodnionym z Intendentem Zamawiającego.

 

5. Zamawiający będzie składał zamówienie częściowe telefonicznie najpóźniej do godziny 15.00.

 

6. Dostawy zamówionej części odbywać się będą w następnym dniu po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z intendentem Zamawiającego.

 

7. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły do siedziby Zamawiającego na własny koszt i we własnych opakowaniach.

 

§ 2

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto.................................................................................................................... zł słownie:.................................................................................................................................

 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeżeli wzrost cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika ceny towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

 

§ 3

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1. Warunki Zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy.

 

§ 4

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że dostarczone produkty są wolne od wad a w szczególności, że odpowiadają wymogom zawartym w warunkach zamówienia oraz, że zamówienie częściowe zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem.

 

2. Po sprawdzeniu dostarczonych produktów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie zawierał w szczególności - wskazanie wskazanych produktów, ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad.

 

3. Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.

 

4. W przypadku gdy jakiekolwiek produkty po sprawdzeniu będą miały wady - w szczególności dotyczy to jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia lub dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w tym samym dniu, produktów wolnych od wad lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 

5. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami transakcji obciążyć Wykonawcę.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przy wskazanej dostawie, dokumentów potwierdzających jakość produktów.

 

§ 5

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego kwotą do wypłaty.

§ 6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy

pozostające w związku z niniejszą umową.

 

§ 8

Do rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy jest Sąd

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 9

Umowę wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

.......................................................... ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe -ogłoszenie BIP-2019-żywność oferta 01.2019.doc (DOC, 271KB) 2019-11-25 12:20:53 271KB 324 razy
Wynik postępowania
1 przetarg.pdf (PDF, 867KB) 2019-12-04 09:14:31 867KB 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Wesołowski 25-11-2019 12:20:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Wesołowski 25-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Wesołowski 04-12-2019 09:14:31