Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2016 Dostawa artykułów żywnościowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2016

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół  w Starzynie w okresie od 20.01.2016r. do 31.12.2016r.”

Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół w Starzynie

ul. Żarnowiecka 22

84-107 Starzyno

tel. 58 673-87-76

Strona internetowa: www.szkolastarzyno.eu

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych  do stołówki Zespołu Szkół w Starzynie w okresie od 20.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych z grupy kodów - kod CPV 15112100-7, CPV 15220000-6, CPV 15810000-9 do Zespołu Szkół w Starzynie.

2. Artykuły żywnościowe wraz z ilością zostały szczegółowo wymienione i opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie artykułów żywnościowych w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (z pominięciem dni wolnych  od nauki).

 

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:  

Część 1 - dostawa drobiu (kod CPV 15112100-7) - załącznik nr 1a 

Część 2 - dostawa pieczywa (kod CPV 15810000-9) - załącznik nr 1b

Część 3 - dostawa ryb (kod CPV 15220000-6) - załącznik nr 1c

III. TERMIN I WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego będą dokonywane sukcesywnie po telefonicznym złożeniu zapotrzebowania przez intendenta w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Zamówione artykuły żywnościowe będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie uzgodnionym z intendentem.

3. Dostarczane artykuły żywnościowe dla Zamawiającego nie powinny posiadać wad. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek nieprawidłowości, np. jakość, termin przydatności lub gdy zamówienie częściowe nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym samym dniu artykułów wolnych od wad lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przy wskazanej dostawie dokumentów potwierdzających jakość produktów.

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dokonany zakup.

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeżeli wzrost cen w ciągu roku przekroczy prognozowany  (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie Wykonawcy  (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Wykonawca określi jedną cenę uwzględniając ewentualne obniżki i upusty. Do podanej ceny powinien być podany obowiązujący podatek VAT.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty napisanej czytelnie w języku polskim i podpisanej przez osobę uprawnioną do występowania  w imieniu wykonawcy.

2. Oferty należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie - Nazwa i adres Wykonawcy oraz umieścić napis „Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Starzynie - Część nr......... NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERTY 12.01.2016 godz. 10.00”.

3.Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.Oferta powinna zawierać:

1) wypełnione i podpisane przez wykonawcę zestawienie cenowe dostaw wybranych artykułów żywnościowych- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego;

3) podpisane oświadczenie stanowiące - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) parafowany wzór umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

5. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym  do niniejszego zapytania.

6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Starzynie lub przesłać na adres: Zespół Szkół w Starzynie, ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno

do dnia 12.01.2016 r. do godz. 10.00

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: najniższa cena oraz czas dostawy.

Przez pojęcie „czas dostawy” rozumie się realizację dostaw na bieżąco w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym od złożenia zamówienia,  lub w innym dniu uzgodnionym z intendentem - w godzinach od 8.00 do 15.00

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internatowej znajdującej się pod adresem: www.szkolastarzyno.eu

2.Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez intendenta.

 

IX. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

4. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysie przynajmniej jednej pozycji, oferta podlega odrzuceniu.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół w Starzynie osobiście lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Justyna Stolarska, tel. 58 673-87-76 w godz. 08.00 - 12.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 - Zestawienie cenowe dostaw artykułów żywnościowych.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

                                                                                         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Zestawienie cenowe dostawy: drób -CPV 15112100-7                                              część 1 - załącznik nr 1a

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Pierś z kurczaka

244 kg

 

 

2

Ćwiartka z kurczaka

387 kg

 

 

3

Udka z kurczaka

  83 kg

 

 

4

Kurczak cały

  77 kg

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………                                                                                                              …….……………………………………

                                                                                                                                                                  (podpisy osób uprawnionych                         

                                                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

Zestawienie cenowe dostawy pieczywa CPV 15810000-9 –                                     część 2 - załącznik nr 1b

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Chleb wieloziarnisty krojony HUZAR

 300 szt.

 

 

2

Bułka tarta

    60 kg

 

 

3

Bułka pszenna

3400 szt.

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………                                                                                                            …….……………………………………

                                                                                                                                                               (podpisy osób uprawnionych                         

                                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu  24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie cenowe dostawy ryb mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb CPV 15220000-6 - część 3 - załącznik nr 1c

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt./kg

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1

Dorsz filet z/sk 16-32 shp Rosja prod. morska

375 kg

 

 

2

Śledź filet 4 kg

  24 szt.

 

 

3

Śledź filet 3 kg

  36 szt.

 

 

-------

 

RAZEM

----------------

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………                                                                                                             …….……………………………………

                                                                                                                                                                 (podpisy osób uprawnionych  do                                                                                                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Uwaga.

Artykuły muszą być dostarczone do zamawiającego najpóźniej w ciągu  24 godzin po złożeniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie ustalonym z intendentem.

Ilości określone w zestawieniach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 2

                                                                                       do zapytania ofertowego

OFERTA

Nawiązująca do zaproszenia zapytania ofertowego

 

Oferujemy przyjęcie do wykonywania przedmiotu zamówienia obejmującego:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół   w Starzynie w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

z wszystkimi opłatami do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie w

 

cenie: brutto.............................................................. zł.

 

słownie.....................................................................................................................

 

w tym:

Część 1-....................................................................zł brutto

Część 2-....................................................................zł brutto

Część 3-....................................................................zł brutto

 

1. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia zamówienia.

4. Dokonamy dostawy towarów artykułów w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zamówienia telefonicznego lub w innym czasie uzgodnionym z intendentem.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

6. Oświadczamy, że projekt umowy (załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Zawiadomię/zawiadomimy Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem. Jeżeli dostawy objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką podatku VAT, wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione stosowanie do obowiązującego prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom.

8. Warunki płatności znajdują się w projekcie umowy i potwierdzają, że:

- termin płatności- po każdorazowej dostawie w terminie 21 dni od dostarczenia faktury.

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………                                                                                                             ……………………………………

                                                                                                                                                                czytelny podpis (imię i nazwisko)

                                                                                                                                                                lub podpis wraz z pieczątką  

                                                                                                                                                                wykonawcy lub osoby właściwie  

                                                                                                                                                                 do tego upoważnionej

                                                                                     

                                                                                         Załącznik nr 3

                                                                                      do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

 

Przystępując do Zapytania ofertowego na zadanie –

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół  w Starzynie w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

 

oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Wykonawcy:………………………………………………………………………

  

…………………………………………………………………………………….

(nazwa podmiotu, adres, NIP)

 

z Zamawiającym: Zespół Szkół w Starzynie, ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Miejsce, data: ………………………………………………………………

 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę:

………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko)

                                                                                        Załącznik nr 4

                                                                                        do zapytania ofertowego

 

Umowa nr......................

 

Zawarta w dniu .............................. roku w Starzynie, pomiędzy Zespołem Szkół w Starzynie z siedzibą w : 84-107 Starzyno ul. Żarnowiecka 22, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :

mgr Artura Surmaj - Dyrektora Zespołu Szkół w Starzynie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a Panią/Panem............................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

W wyniku dokonania wyboru przez Zamawiającego w drodze zapytania ofertowego ofert firmy jako najkorzystniejszej zawiera się umowę o następującej treści:

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z warunkami zamówienia do: dostawy artykułów spożywczych łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar - artykuły żywnościowe - część........................................... wg cen Wykonawcy zawartych w załącznikach cenowych, które stanowią załącznik do oferty.

 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb zgodnie ze składanymi zamówieniami zwanymi dalej zamówieniami częściowymi.

 

4. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym  w dniu poprzedzającym dostawę lub w innym terminie uzgodnionym z intendentem Zamawiającego.

 

5. Zamawiający będzie składał zamówienie częściowe telefonicznie najpóźniej do godziny 15.00.

 

6. Dostawy zamówionej części odbywać się będą w następnym dniu po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z intendentem Zamawiającego.

 

7. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły do siedziby Zamawiającego na własny koszt i we własnych opakowaniach.

 

§ 2

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto.................................................................................................................... zł słownie:.................................................................................................................................

 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeżeli wzrost cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika ceny towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen  na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

 

§ 3

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1. Warunki Zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy.

 

§ 4

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że dostarczone produkty są wolne od wad  a w szczególności, że odpowiadają wymogom zawartym w warunkach zamówienia oraz,  że zamówienie częściowe zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem.

 

2. Po sprawdzeniu dostarczonych produktów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie zawierał w szczególności - wskazanie wskazanych produktów, ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad.

 

3. Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.

 

4. W przypadku gdy jakiekolwiek produkty po sprawdzeniu będą miały wady -  w szczególności dotyczy to jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia lub dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w tym samym dniu, produktów wolnych od wad lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 

5. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami transakcji obciążyć Wykonawcę.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przy wskazanej dostawie, dokumentów potwierdzających jakość produktów.

 

§ 5

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z zatwierdzoną  przez Zamawiającego kwotą do wypłaty.

§ 6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy

pozostające w związku z niniejszą umową.

 

§ 8

Do rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy jest Sąd

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 9

Umowę wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                               WYKONAWCA

..........................................................                                                                    ......................................................

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe - ogłoszenie BIP-żywność - nr 2 - 04.01.2016.doc (DOC, 112KB) 2016-01-03 19:16:58 112KB 735 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie-wynik postępowania zapytania o cenę BIP-2016.doc (DOC, 29.KB) 2016-01-12 15:12:13 29.KB 40 razy
2 Scan0030.pdf (PDF, 482KB) 2016-01-13 15:09:05 482KB 708 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Wesołowski 03-01-2016 19:08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Wesołowski 03-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Wesołowski 13-01-2016 15:09:05